Stadgar

1. FIRMA
 
Föreningens firma är Svenska Mobilbetongföreningen.
 
2. SÄTE
 
Styrelsen ska ha sitt säte i Alingsås.
 
3. ÄNDAMÅL
 
Föreningen, som är ideell har till ändamål:
 
 • att främja mobilbetongbranschens utveckling
 • att följa mobilbetongbranschen och verka för att föreningens erfarenhet kommer denna till godo
 • att tillvarata medlemmarnas gemensamma yrkesintressen
 • att verka för att mobilbetongbranschen följer gällande författningsenliga och andra krav
 • att verka för sammanhållning och samförstånd mellan medlemmarna
 • att utgöra remissinstans för myndigheter och andra normgivande organ samt
 • att verka för att motsvarande föreningar bildas i andra länder.
 
4. RÄKENSKAPSÅR
 
Föreningens räkenskapsår skall vara kalenderår.
 
5. MEDLEMSKAP
 
5. 1. Inträde
 
Endast den fysiska eller juridiska person, får antas som medlem i föreningen, som:
 
 1. förklarat sig vara villig att verka för dess ovan angivna ändamål,
 2. har god erfarenhet av betongbranschen och därmed bedöms tillföra värdefull kompetens till föreningen,
 3. aktivt bedriver verksamhet, direkt eller genom indirekt ägd juridisk person, uteslutande inom mobilbetongbranschen,
 4. gjort sig känd för redbarhet,
 5. ej är försatt i konkurs eller har förvaltare enligt 11 kap föräldrabalken samt
 6. även i övrigt bedöms lämplig som medlem i föreningen.
 
Ansökan om inträde i föreningen prövas av föreningens styrelse. Om sådant inträde beviljas skall sökanden erhålla besked om detta skriftligen samt uppmanas att betala gällande avgifter. Den dag då dessa avgifter betalats inträder sökanden som medlem i föreningen.
 
5. 2. Utträde
 
Medlem som vill utträda ur föreningen, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen. Då sådan anmälan kommit styrelsen till handa, anses medlemmen ha omedelbart avgått ur föreningen. Medlem, som inte betalat stadgeenlig avgift, skall anses ha begärt sitt utträde ur föreningen och anses därmed ha avgått ur föreningen dagen efter den dag sådan avgift förfallit till betalning.
 
5. 3. Uteslutning
 
En medlem, som bryter mot stadgarna, skadar föreningen eller motarbetar dess intressen, kan av föreningens styrelse, efter att medlemmen beretts tillfälle att yttra sig över vad som läggs denne till last, uteslutas ur föreningen.
 
5. 4. Verkan av att medlem avgått ur föreningen
 
Då en medlem avgått ur föreningen förlorar denne omedelbart sin rätt att delta i överläggningar och beslut i föreningens angelägenheter. Sådan medlem äger inte rätt att av föreningen återfå någon del av inbetalda stadgeenliga avgifter.
 
6. AVGIFTER
 
Medlem skall till föreningen betala en årlig medlemsavgift för varje verksamhetsår. Medlem skall i samband med inträde i föreningen betala hela den årliga medlemsavgift, som belöper på det verksamhetsår då ansökan görs. Sedan en medlem inträtt i föreningen skall denne betala den årliga medlemsavgiften mot faktura, vilken förfaller till betalning före verksamhetsåret, om inte annat anges i fakturan.
 
7. STYRELSE
 
Styrelsen ska bestå av lägst en och högst tio styrelseledamöter med lägst en och högst tio suppleanter, vilka väljs av föreningen på ordinarie föreningsstämma. Uppdraget som styrelseledamot eller suppleant gäller intill slutet av nästa ordinarie föreningsstämma som hålls året efter det då ledamoten eller suppleanten utsågs. Avgår sådan ledamot eller suppleant under pågående mandatperiod, kan ersättare väljas vid extra föreningsstämma.
 
8. REVISORER
 
För granskning av föreningens redovisning samt styrelsens och, i förekommande fall, andra befattningshavares förvaltning ska ett registrerat revisionsbolag eller lägst en och högst två revisorer med lägst en och högst två revisorssuppleanter utses.
 
9. VALBEREDNING
 
Föreningsstämman kan besluta att en valberedning skall inrättas med en eller flera personer med uppgift att till stämman föreslå vilka personer som ska väljas till funktionärer i föreningen.
 
10. KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA
 
10. 1. Kallelse till ordinarie föreningsstämma
 
Kallelse till ordinarie föreningsstämma ska ske till medlemmarna genom att den publiceras på föreningens vid var tid gällande hemsida tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.
 
10. 2. Kallelse till extra föreningsstämma
 
Kallelse till extra föreningsstämma skall ske på motsvarande sätt tidigast fyra veckor och senast en vecka före stämman.
 
11. ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA
 
Ordinarie föreningsstämma skall hållas årligen inom sex månader från utgången av varje räkenskapsår. På ordinarie föreningsstämman skall följande ärenden förekomma.
 
 • Val av ordförande vid stämman
 • Val av protokollförare vid stämman
 • Val av en eller flera personer, att jämte ordföranden justera stämmans protokoll samt fungera som rösträknare och fullmaktsgranskare
 • Upprättande och godkännande av röstlängd
 • Godkännande av dagordning
 • Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
 • Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
 • Fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 • Beslut om dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 • Beslut om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och övriga funktionärer
 • Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor
 • Fastställande av inriktning för verksamheten
 • Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
 • Val av revisor eller revisionsbolag och revisorssuppleanter
 • I förekommande fall, val av valberedning
 • Annat ärende, som ankommer på föreningsstämman enligt författning eller stadgarna
 • Ärende som hänskjutits från styrelsen
 • Motioner från medlemmarna
 • Fastställande av budget
 • Fastställande av inträdes-, medlems- och ev övriga avgifter.
 
12. FÖRENINGENS BESLUT
 
12. 1. Föreningsstämmans beslut
 
Föreningsstämmans beslut utgörs av den mening, som har fått mer än hälften av de avgivna rösterna eller, vid lika röstetal, den mening som ordföranden biträder. Vid val anses den vald som fått de flesta rösterna. Vid lika röstetal avgörs valet genom lottning, om inte annat beslutas av stämman innan valet förrättas.
 
Beslut att ändra stadgarna fattas av föreningsstämman och är giltigt, om samtliga röstberättigade i föreningen förenats sig om det eller om två likalydande beslut har fattats på två på varandra följande föreningsstämmor med minst två månader mellan dessa och det vid varje sådan stämma biträtts av mer än hälften av de avgivna rösterna eller, vid lika röstetal, den mening som ordföranden biträder.
 
12. 2. Styrelsens beslut
 
Styrelsen fattar beslut vid sammanträde med personlig närvaro, telefonsammanträde eller via skriftlig kommunikation i elektronisk eller annan form. Styrelsen är beslutsför vid sammanträde med personlig närvaro, om mer än hälften av hela antalet styrelseledamöter är närvarande. Som styrelsens beslut gäller den mening som mer än hälften av de närvarande röstar för vid sammanträdet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.
 
13. FIRMATECKNING
 
Styrelsen eller den styrelsen bemyndigar tecknar föreningens firma.
 
14. FÖRENINGENS UPPLÖSNING
 
Föreningen kan upplösas på det sätt som föreskrivs enligt den vid var tid gällande lagen om ekonomiska föreningar, om inte föreningsstämman, i den ordning som föreskrivs om beslut om ändring av stadgarna, beslutar om att upplösning skall ske på annat sätt.
 
15. TVISTER
 
Talan mot föreningen, någon ledamot av styrelsen eller annan funktionär skall slutligt avgöras genom skiljedom enligt Stockholms Handelskammares skiljedomsinstituts regler för förenklat skiljeförfarande.
Talan om medlems skyldighet att till föreningen betala stadgeenliga avgifter skall dock prövas av allmän domstol.